Thursday, October 18, 2012

Higugmaon Ko Pa Gihapon Ikaw Bisan Sa Ako'ng Paglatagaw

Higugmaon Ko Pa Gihapon Ikaw Bisan Sa Ako'ng Paglatagaw

October 13, 2012

Ani-a na pod ako niining payag sa kamingaw,
Naghinuktok ug namasin nga ikaw moduaw.
Apan nidag-um na pod usab kanako ang kalangitan
Nga gidayan-dayanan sa maitum mo'ng kabitoonan.
Nasayod ka man unta niining hilabihan nga pagbati -
Nga kanimo ni-agda apan hugot ikaw nga nagdumili.
Nagpangliti na usab ang dagway sa kapanganoran;
Kini tungod sa imong garbo ug pagka-wala’y balatian.
Nagpadayon pa gihapon ang kasaba sa kahitas-an;
Mga paglagubo - nagdahunog - nikaylap ang pagdalugdog.
Apan ulahi na’ng tanan, - mga paglaum ko napulpog!
Buot ko untang kup’tan ang hinagiban sa kagamhanan
Pero dili ka man makig-uban niining akong kiliran.
Nasayod ko nga ang pagbati mo dili mapugos,
Makiglambigit ni'ng gugma’ng tim-os nga naghigwaos.
Ngano man kining kasingkasing ko imo ma’ng gipahilak?
Mga luha ko’ng gitigum nidagadayday imo lang giyarok!
Namad-an na kining mga mata sa mga pagdangoyngoy;
Sa akong mga pakigbisog ang kayugot ni-asoy.
Makita ko pa ba kaha ang maanindot nga kabuntagon?
Ug matagamtam ang kainit sa adlaw, ugma puhon?
Kung dili pa lang sa imong mga pasalig nga bakak,
Di’ man unta matanggong kining kaugmaon, magusbat!
Sa tiilan, unta sa gugma, diin ako imo lang giyatakan;
Nibarog, usab nahisukamod, ug sa karon nagbangotan.
Pagkatig-a mo ra igo ka ra man lang mopahiyom!
Sa akong mga gipangbatbat imo lang gilamon!
Maayo ka lang mopahimulos sa unod ko’ng balaanon;
Kagustohan mo diay nga ang kalag ko laglagon.
Unsaon naman lang niining binhi nga imong gitisok?
Kinsang amahan nga akong ipaila kaniya, si Barok?
Ayaw damha nga kung siya makamatngon na~
Motagad ug molingi ba kaha siya sa imoha.
Isaad ko kanimo nga kung ako mobiya na,
Ayaw ug hunahunaa nga ako mobalik pa.
Dili ug dili na gayud ako kanimo Dodong matonto
Sa imong pagkahimabaye ug pagka-abusado.
Di’ ‘ko ikagbaylo ang akong galamhan ug kaanyag
Sa dagway mo’ng hudas pa ni Taning ako nasilag.
Akong gipanghinaut nga sa akong paghikalimot...
Lagmit ilubong ko ra ikaw sa dayon ihikot.
Oo gikasilagan ko ikaw! Gikapungtan sa matag-adlaw!
Apan bisan pa man sa akong mga kaligotgot...
Sa akong paglatagaw higugmaon ko pa gihapon ikaw.

Copyright © 2012 by Nhejzheen

Tuesday, October 9, 2012

X


X
October 8, 2012


Ang wala'y sukod nga pagbati'ng dili matukdad dili masabot dili mapug'ngan dili mabalit'ad dili mapapa sa panumdoman kay makusgano'ng nahigamut sa kinauyokan wala'y kalainan sa dahon sa Kumintang nga kung palpalon hampason padayon nga sa kamot balikason sa baba bun-ogon sa mata sunogon ug sa hunahuna bobo-an sa wala'y pagpakabana kini moinanay sa hinay-hinay hingpit ang tiunay nga pagkahuyang sa kadugayan mapungil! oo mapungil sa wala'y kasiguruan makig-uban sa tayhop buga sa hangin mosayaw sa diyutay mohayang mokulob motakilid motuyok-tuyok mopangka sa bisan-unsa hangtud mouban sa balas abog makigkuyog sa nagpangatagak nagpagpanglupad nga mga dahon gihay sagbot ambot unsa pod hangtud sa kapaingnan mopadulong sa dayon sa hinanali motugdon mopahimutang kini mismo sa yuta tubig kahoy bato unsa ba kaha diin kini andam mopahulay malaya malata madunot makalabera mapulpog sa kamatayon apan kung kini ampingan pagadu-awon pagalantawon pagadayegon ug pagabobo-an sa dako'ng pagtagad inubanan sa mga kupot hikap hapuhap oo kung pagabobo-an lang bisan panalagsa mokidlaw sa adlaw sa bulan ang kaanindot kalunhaw ug kasinaw sa kahayag-kangitngit ug katugnaw-kainit mohangad ngadto sa langit mapasigarbuhon sa kawanangan molungtad mokinlaw ang kaanyag nga kasagaran kana kung wala'y kakulian molahutay ang kinabuhe sa kadugayon nga pagpuyo dinhe sa kalibutan ang kahapsay lintunganay isip bugti sa misteryoso'ng pagbati mao'y magahari.

 

 ……….oooO………
       ………(………)Oooo
       …………)/……(………)……
       …………(_/ ………)/…………
   ……………………………(_/

Copyright © 2012 by Nhejzheen